نظر کردن بر بدی ها

نظر کردن بر بدی هایت را هیچ گاه رها مکن ، چرا که ترک آن از خوبی هایت می کاهد .


نظر بدهید

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1389 ساعت 21:15 موضوع پنـــــــد | لینک ثابت


طول روز ، شاهد اعمال

هر روز که بر تو می رسد روز نویی است که در پیشگاه خداوند کریم بر ضد تو شهادت خواهد داد .


نظر بدهید

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1389 ساعت 21:6 موضوع پنـــــــد | لینک ثابت


مرکب خرد

هر چیزی مرکبی دارد و مرکب خرد فروتنی است .


نظر بدهید

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1389 ساعت 21:2 موضوع پنـــــــد | لینک ثابت


شکیبایی

شکیبایی هنگام برخورد با سختی ها ، از نیکی یقین است .


نظر بدهید

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1389 ساعت 20:57 موضوع پنـــــــد | لینک ثابت


نادان موعظه نمی پذیرد

پذیرفتن موعظه بر نادان سخت است ؛ همان طور که بالا رفتن از کوه بر پیر سخت است .


نظر بدهید

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1389 ساعت 20:55 موضوع پنـــــــد | لینک ثابت


قاصدت نادان نباشد

نادان را قاصد خود قرار مده ، اگر قاصد حکیم نیافتی خودت قاصد خودت باش .


نظر بدهید

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1389 ساعت 20:50 موضوع پنـــــــد | لینک ثابت


مقام حکیم و نادان

به راستی که اگر حکیم تو را بزند و رنجیده شوی بهتر از آن است که نادان تو را با روغن خوش بو بمالد .


نظر بدهید

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1389 ساعت 20:46 موضوع پنـــــــد | لینک ثابت


جایگاه حکمت

حکمت ، بینوایان را در جایگاه های پادشاهان می نشاند .


نظر بدهید

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1389 ساعت 20:42 موضوع پنـــــــد | لینک ثابت


دنیا را واگذارید

همان طور که پادشاهان حکمت را برای شما واگذاشته اند ، شما نیز دنیا را برایشان واگذارید .


نظر بدهید

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1389 ساعت 20:39 موضوع پنـــــــد | لینک ثابت


یاد بگیر و یاد بده

آنچه را نمی دانی از دانشمندان فرا گیر و آنچه را که می دانی به مردم بیاموز . 


نظر بدهید

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1389 ساعت 20:36 موضوع پنـــــــد | لینک ثابت